Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring

(Laatst bijgewerkt op 5.06.2018)

Het Opzoekingscentrum voor de wegenbouw, hierna afgekort tot OCW, respecteert uw privacy. Alle informatie over welke persoonsgegevens het OCW verwerkt en hoe het OCW hier op een correcte manier mee omgaat, kunt u in dit document terugvinden.

Bij de contacten die u met het OCW hebt, worden bepaalde gegevens over u verzameld en verwerkt. Aangezien u aan de hand van deze gegevens als persoon te identificeren bent, zijn deze gegevens “persoonsgegevens”.

 1. Privacyverklaring
 2. Persoonsgegevens die het OCW bezit
 3. Verwerking van persoonsgegevens door het OCW
 4. Delen van persoonsgegevens door het OCW
 5. Uw rechten
 6. Veiligheidsbeleid van het OCW
 7. Minderjarigen
 8. Contactgegevens

 

1. Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die het OCW over u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van het producten- en dienstenpakket van het OCW (websites, onderzoek en ontwikkeling, bijstand, publicaties, opleiding en andere) gaat u ermee akkoord dat deze privacyverklaring van toepassing is op de door het OCW verwerkte persoonsgegevens.

Het OCW behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kunt u steeds op de website van het OCW terugvinden.

2. Persoonsgegevens die het OCW bezit

Gegevens die u rechtstreeks aan het OCW hebt verstrekt

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht.
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummer, BIC-code, naam van de rekeninghouder.
 • Gegevens bij inloggen op een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en -antwoord, verbindingsmomenten.
 • Gegevens over de producten en/of diensten die u wenst te verkrijgen, over uw interesses en voorkeuren die u doorgeeft via onze websites of apps.
 • Gegevens uit klachten of feedback via e-mail, evaluatieformulieren of andere kanalen in verband met uw ervaring met OCW, evenals opmerkingen, suggesties en alle andere feedback.
 • Contactgegevens uit een sollicitatie, zoals naam en voornaam, adres, telefoon en e-mail, geboortedatum, foto’s, informatie met betrekking tot de beoogde functie, talenkennis, opleiding, curriculum vitae en motivatie.

Gegevens die u verstrekt door gebruik te maken van (mobiele) websites, apps en webwinkels

Bij gebruik van de websites of apps van OCW kan de volgende informatie worden verwerkt: bezochte pagina’s en websites en zoekopdrachte, gegevens die u zelf op de websites of in de apps invoert en andere gegevens waar u het OCW toegang toe verleend hebt.

Klik hier om meer te weten over ons cookiesbeleid.

Gegevens uit andere bronnen

Het OCW kan eveneens gegevens uit openbare bronnen en sociale media verzamelen en verwerken. De regels en voorkeurinstellingen van de aanbieders van die sociale media zullen daarbij van toepassing zijn, zowel op u als op het OCW.

U vindt op de OCW-websites links naar andere websites die niet door het OCW worden beheerd. Die websites zouden een eigen privacyverklaring moeten hebben en wij raden u aan er kennis van te nemen. Het OCW wijst alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor websites van derde partijen af.

3. Verwerking van persoonsgegevens door het OCW

Het OCW verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals voor het beheer van de ressorterende leden en van de gelijkgestelde leden, voor technische bijstand, voor technologische dienstverlening en documentaire bijstand, voor overeenkomsten tot onderzoek en de uitvoering ervan, voor het bestellen van publicaties, voor het aanmaken en beheren van een gebruikersaccount, enz.), alsook het opmaken, volgen en innen van facturen, al dan niet via derden;
 • mogelijkheid om bepaalde informatie uit te wisselen, aan te maken en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op websites, apps, enz.;
 • continue verbetering, onderhoud en optimalisatie van onze producten, dienstverlening, bijstand, websites en apps, en beveiliging ervan;
 • optimaliseren van de strategie en het algemene beleid van het OCW;
 • verlenen van gepersonaliseerde diensten/of bijstand met inbegrip van bijbehorende ondersteuning, gebruiksinformatie, serviceberichten of andere daarmee verband houdende berichten;
 • gericht en optimaal op u afgestemd versturen van uitnodigingen voor evenementen (studiedagen, opleidingen, enz.), publicaties en informatie waarvoor u belangstelling hebt geuit;
 • communicatie met de kandidaten bij wervings- en selectieactiviteiten, evaluatie van kandidaturen en van de geschiktheid van kandidaten voor een functie, eventuele indienstneming, nemen van de nodige maatregelen voor deze indienstneming en aanleggen van een wervingsreserve;
 • naleving van wetgeving – in de ruimste zin – waaraan het OCW onderworpen is;
 • andere specifieke doeleinden waarvoor afzonderlijk toestemming kan worden gevraagd.

4. Delen van persoonsgegevens door het OCW

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met partners, leveranciers of anderen die door het OCW zijn aangesteld, wanneer verwerking door deze derden noodzakelijk is voor totstandkoming, uitvoering, gebruik, afname, toegang of afhandeling met betrekking tot dienstverlening, producten, websites, apps, enz. Het OCW heeft met deze partners, leveranciers of anderen steeds de nodige overeenkomsten gesloten om gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en voldoende bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze privacyverklaring en/of indien dit wettelijk of op gerechtelijk bevel vereist is.

Onze partners, leveranciers of anderen die door ons zijn aangesteld, mogen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen indien u hiervoor afzonderlijk toestemming hebt verleend. Indien u een en ander niet langer wenst te ontvangen, kunt u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van persoonsgegevens te laten stopzetten.

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds worden geanonimiseerd voordat zij met derden worden gedeeld. In dit geval zult u aan de hand van de gedeelde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

5. Uw rechten

U hebt steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die het OCW over u verwerkt.

U hebt tevens recht op wissen van uw persoonsgegevens en op beperking van het gebruik en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kunt op ieder moment om ernstige en legitieme redenen uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens hebt u het recht u te verzetten tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing en tegen doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de dienstverlening en werking van het OCW).

Hiertoe kunt U het OCW contacteren via de contactinformatie in het laatste punt van deze privacyverklaring (privacy@brrc.be).

U hebt het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, telefoon: +32 2 274 48 00, fax: +32 2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be)

6. Veiligheidsbeleid van het OCW

Beveiliging van persoonsgegevens

Het OCW neemt alle redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen tegen verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging. De nodige maatregelen op technisch en op organisatorisch vlak worden getroffen om in een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd met de standaardversleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van persoonsgegevens

Het OCW zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen waaraan het OCW met betrekking tot deze persoonsgegevens onderworpen is en met de statutaire doelstellingen van het OCW om bijstand te verlenen, de dienstverlening te verbeteren en klanten correct te woord te staan.

7. Minderjarigen (kinderen jonger dan zestien jaar)

Het OCW verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan zestien jaar. Indien persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar toch te goeder trouw verwerkt zouden zijn, zal OCW deze zo snel mogelijk na kennisneming hiervan uit zijn bestanden wissen.

8. Contactgegevens

Opzoekingscentrum voor de wegenbouw
Woluwedal 42
1200 Brussel
Ondernemingsnummer 0407.571.927

Voor een snelle behandeling van uw vraag, klacht of opmerkingen verzoeken wij u ons te mailen op het onderstaande adres. Daarbij wordt een ticket aangemaakt en u toegezonden, waarmee u de afhandeling kunt volgen:

privacy@brrc.be