Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de website van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Artikel 1: Algemeen

Onderstaande voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van de website van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, hierna "OCW", met de domeinnaam www.brrc.be, hierna "de Website".

De Website wordt beheerd door OCW, met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 42, 1200 Brussel (België), BE 0407.571.927.

Door de toegang tot en het gebruik van de Website, accepteer je deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud en ga je ermee akkoord deze na te leven.

Het gebruik van deze Website zal niet leiden tot de totstandkoming van een samenwerkingsovereenkomst.

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

OCW behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, de gebruiker wordt dan ook verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

Onderhavige voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de Website, alsook op alle andere internetinitiatieven (extranetinitiatieven) van OCW.

Deze Website is uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

Artikel 2: Toegang tot de Website

OCW stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande.

Deze toegang kan echter worden onderbroken, op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, met name in geval van onderhoud en updates, ingevolge storingen of omwille van enige andere technische reden, in geval van overmacht en in geval OCW beslist om de levering van deze dienst op te schorten of stop te zetten.

De verplichting om de dienst te verlenen is dus beperkt tot een middelenverbintenis.

Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen van de Website, met inbegrip van en zonder exhaustief zijn, de inhoud (teksten, logo's, bestanden, software, beelden, afbeeldingen, grafieken, illustraties, video's, animaties, enz.) en de structuur (lay-out, grafische elementen, presentatie, enz.) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn de exclusieve eigendom van OCW. Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: auteursrecht, naburige rechten, databankrechten.

Als zodanig ga je ermee akkoord de Website niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, vertalen, reproduceren, publiceren, exploiteren, verspreiden, distribueren, communiceren, wijzigen, toewijzen of commercialiseren zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van OCW.

Het is echter toegestaan om, alleen voor onderzoeks- en/of onderwijsdoeleinden, een deel van de inhoud te hergebruiken, op voorwaarde dat je jouw bron identificeert.

De vermelding moet ten minste de URL van de bron, de datum van raadpleging en, indien mogelijk, de namen van de auteurs en de datum van publicatie bevatten.

Als je bovenstaande instructies respecteert, heb je geen specifieke toestemming nodig om de inhoud opnieuw te gebruiken. Mocht je nog vragen hebben over het hergebruik van inhoud, neem dan contact op.

Artikel 4: Verantwoordelijkheid

OCW besteedt de grootste zorg aan de op de Website gepresenteerde informatie. Het kan echter de nauwkeurigheid ervan niet garanderen. De gebruiker is zich er ook van bewust dat deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. Als gevolg hiervan wijst OCW elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de site of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

OCW is niet aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade aan of verstoring van de gegevens of computerapparatuur van de gebruiker tijdens de toegang tot de Website, tijdens het raadplegen van de pagina's van de Website of, in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en computerprogramma's die de Website vormen naar de ontvangende apparatuur. In het bijzonder wijst OCW elke verantwoordelijkheid af in geval van een eventuele overdracht van computervirussen via haar Website.

De hyperlinks op deze site die de gebruiker naar andere websites leiden, stellen OCW niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Bovendien kan OCW niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de adressen of domeinnamen op de Website. Webruimten buiten het genoemde domein van de Website en, meer in het bijzonder, de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hyperlinks op de pagina's van deze Website, blijven de exclusieve verantwoordelijkheid van de eigenaars van deze webruimten.

OCW kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Het plaatsen van deze links impliceert geen goedkeuring door OCW van de elementen van deze webruimten.

OCW wijst derhalve alle verantwoordelijkheid af voor het materiaal en de gegevens, van welke aard dan ook, die zich bevinden in of verspreid worden op deze webruimten waarnaar wordt verwezen, en voor de verwerking van persoonsgegevens die daar plaatsvindt.

Artikel 5: Verwerking van persoonsgegevens

Privacyverklaring

Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgische recht.

OCW behoudt zich evenwel het recht voor elke gebruiker ten alle tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker.
Het gebruik van de Website is niet toegelaten in landen waar de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing zijn.

Indien je niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden, is het enige verhaalsmiddel de Website niet verder te gebruiken.

Voor meer informatie, gebruik het contactformulier.