Articles in Taxonomy

Constructief ontwerp

Vakgebieden (1)

>>
|

Bij de opbouw van een weg kunnen in het algemeen de volgende lagen worden onderscheiden, elk bestaande uit typische materialen en met een eigen functie in het structurele ontwerp:

  • de onderfundering: dient als buffer tussen de ondergrond en de fundering en bestaat meestal uit een zandbed of uit steenslag;
  • de fundering: kan zowel gebonden als ongebonden zijn. Een ongebonden fundering bestaat veelal uit steenslag. Bij gebonden funderingen wordt hydraulisch bindend materiaal toegevoegd, zoals cement;
  • de gebonden lagen bevinden zich aan het wegoppervlak en bestaan uit bitumineuze lagen, cementbeton of een combinatie van beide.

Er bestaan drie soorten van wegconstructies. Flexibele wegconstructies bestaan uit een onderfundering, een steenslagfundering en een of meer bitumineuze lagen aan het oppervlak, stijve wegconstructies uit een onderfundering, een schraal-betonfundering en cementbeton aan het oppervlak, en halfstijve constructies uit een zandbed, een schraal-betonfundering en bitumineuze lagen aan het oppervlak.

Het doel van constructief ontwerp bestaat erin de weg zo te ontwerpen dat een voldoende lange levensduur kan worden gegarandeerd zonder dat binnen deze levensduur structurele aanpassingen nodig worden. Bij het structurele ontwerp van een weg moeten de laagdikten zo worden bepaald, dat de lasten die het verkeer uitoefent voldoende over de verschillende lagen worden verdeeld. Elke belasting zorgt immers voor een doorbuiging van de wegconstructie.

Er zijn drie fenomenen van belang bij het structurele ontwerp van een weg.

Vermoeiing: als gevolg van de (kleine) doorbuiging van de wegconstructie ontstaat rek. Deze rek kan onder herhaalde belasting door het verkeer tot scheurvorming in de verharding of in een gebonden fundering leiden, en moet dus worden beperkt.

Blijvende vervorming: herhaalde verkeerslasten zorgen voor een doorbuiging van de wegconstructie, waardoor onder in de onderfundering, ter hoogte van de ondergrond, verticale vervorming optreedt.

Aangezien het draagvermogen van de ondergrond ook in aanzienlijke mate door het watergehalte wordt beïnvloed, is het aan te bevelen de ondergrond tot minstens 1 m onder het wegoppervlak droog te houden. Bovendien moet de wegconstructie worden beschermd tegen vorstindringing.

De activiteiten van het OCW situeren zich op het vlak van:

  • ondersteuning bij dimensioneringsberekeningen binnen de technologische adviesdienst. Dit gebeurt op basis van ervaring, handmatige rekenmethoden (standaardstructuren) en dimensioneringssoftware. Met deze laatste is het mogelijk het verkeer, het klimaat, de opbouw van de weg en de gebruikte materialen volledig naar keuze te definiëren, om tot een zo juist mogelijke inschatting van de (rest)levensduur van een weg te komen;
  • deelname aan internationale congressen en symposia, om op de hoogte te blijven van de recentste ontwikkelingen in verband met constructief ontwerp.