Articles in Taxonomy

Over "Normalisatie – Certificatie – Regelgeving"

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) werkt al vele jaren als initiatiefnemer of belangrijke deelnemer mee aan Belgische klankbordgroepen, Europese werkgroepen en internationaal vergelijkend prenormatief onderzoek met het oog op vastlegging of bijsturing van nieuwe technische specificaties en certificatie door het Europese comité voor normalisatie (CEN) en de internationale normalisatie-instelling ISO.

Het OCW is door het Bureau voor Normalisatie (NBN) erkend als federale sectorale operator voor de Europese technische comités CEN/TC 226 Weguitrusting, CEN/TC 227 Wegenbouwmaterialen en CEN/TC 396 Grondwerken.

Met steun van de FOD Economie verstrekt het normensteunpunt de KMO’s in de wegenbouw alle nuttige informatie in verband met normalisatie. Dit gebeurt via een eigen website (http://nan.brrc.be) en ons driemaandelijkse tijdschrift OCW Mededelingen. Het werkterrein van dit steunpunt strekt zich uit over alle vakgebieden in de wegenbouw waarop het OCW actief is.

Wij werken mee aan de voortdurende aanpassing van de nationale voorschriften en de standaardbestekken van de drie Belgische gewesten. Tevens zien wij erop toe dat de sector tijdig en correct over nieuwe regelgeving wordt ingelicht.

Geschikte materialen en een vakkundige uitvoering zijn onmisbaar om tot een kwalitatief resultaat te komen. Het OCW ondersteunt dan ook vrijwillige certificatie en werkt daartoe mee in de bestuursorganen en technische comités van de organisaties die deze vrijwillige certificatie beheren en de certificatieregels opstellen – de vzw BENOR en de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb).