U bent hier

Het wemelt van informatie en innovatieve ideeën op het XXIIIe Belgische Wegencongres!

Op woensdag 4 oktober opent het niet te missen Belgische Wegencongres voor drie opeenvolgende dagen zijn deuren in het SQUARE Brussels Meeting Centre. Met tal van sessies rond de vier hoofdfasen in de levensduur van weginfrastructuur – ontwerp, uitvoering, onderhoud en exploitatie – heeft het voor elk wat wils in petto.

Het OCW is er zeer actief …

… Zoom op onze stand:

Drie dagen lang informeert een gastvrij team de congresdeelnemers op de stand van het OCW (nr. 2). Er worden gratis USB-sticks uitgedeeld met een selectie uit onze publicaties.

Het is geen statische stand: elke dag worden de roll-ups en de presentaties op het scherm aangepast aan de onderwerpen die tijdens de sessies of evenementen van die dag aan bod komen.

Er zijn ook demonstraties gepland:

  • op woensdag 4 oktober, na de openingssessie en de inhuldiging van de tentoonstelling, wordt tussen 12 uur en 13.30 uur een prototype gedemonstreerd van een rolstoel die door onze teams “verbouwd” is tot een voertuig om de gebruikskwaliteit van trottoirverhardingen te meten;
  • op vrijdag 6 oktober wordt de GPR (Ground-Penetrating Radar) in de kijker geplaatst. Dit apparaat bewijst zeer nuttige diensten bij plaatselijk conditieonderzoek op grotere diepte. GPR-resultaten vullen andere metingen (met de curviameter, de FWD) aan bij het schatten van de restlevensduur van wegconstructies.

… Zoom op onze betrokkenheid:

Op de eerste dag van het Congres leidt Luc De Bock vanaf 13.30 uur sessie 2 | Duurzame wegen en milieu. Hij presenteert er ook de nieuwe Europese Richtlijn Overheidsopdrachten (Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (14 juli 2016), Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG, van 26 februari 2014 (23 maart 2014), Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 (9 mei 2017)), evenals het RecyBetonproject. Terzelfder tijd vindt sessie 3 | Openbare verlichting plaats, die gecoördineerd is door Kris Redant.

Om 15.30 uur leidt Claude Van Rooten een sessie voor steden en gemeenten. Deze “Focus Steden en Gemeenten” biedt een gelegenheid om rationeel beheer van gemeentelijke wegen te beschrijven, het begrip “Pavement Management System” te definiëren en de OCW-methode voor het beheer van een gemeentelijk wegennet voor te stellen. Ook het beheer van en een gegevensbank voor kunstwerken komen aan bod.

Tegelijk hiermee loopt sessie 4 | Voetgangers- en fietsinfrastructuur, gecoördineerd door Olivier Van Damme. Hij maakt constateringen en doet aanbevelingen om de kwaliteit van de uitvoering van fiets- en voetgangersvoorzieningen te garanderen. Ondertussen leidt Xavier Cocu sessie 5 | Veiligheid van het wegennet: ongevallenanalyse, veiligheidsdiagnose en lichtsignalering, waarin Hinko Van Geelen over ongevalgevoelige zones (“ZACA’s”) spreekt.

Op de tweede dag van het Congres leiden Xavier Cocu en Colette Grégoire elk een sessie in, respectievelijk sessie 9 | Veiligheid van het wegennet: bermbeveiliging en passieve veiligheid, en sessie 8 | Controle van de verdichting van funderingen en ophogingen – Gerecyclede materialen. Tijdens deze laatste bespreekt Audrey Van der Wielen de prestaties van gerecycled mengpuin, beschrijft Frank Theys de verdichtingscontrole van grond met slagsonderingen en geeft Benoît Janssens presentaties over het werkblad voor de kwaliteitsbeoordeling van sleufbodems en over controle van de kwaliteit en de langetermijnevolutie van zelfverdichtende uitgraafbare materialen (ZUM’s) met het PANDA-sondeerapparaat.

Om 11 uur kijkt Elia Boonen naar de toekomst van beton in sessie 10 |Beton voor de volgende generaties. In sessie 11 | Riolering bespreekt Alain Leuridan ondertussen de problemen met putdeksels in het wegdek voor de veiligheid van weggebruikers en de bestrijding van overstromingen in stedelijke gebieden, terwijl Francis Poelmans beste manier aangeeft om een diagnose te stellen.

Na de lunchpauze opent Ann Vanelstraete sessie 13 | Asfalt in stedelijke omgeving, en geeft zij het woord aan onder meer de volgende sprekers:

Tegelijk beschrijft Xavier Cocu in sessie 14 | Slimme bouwstenen voor wegwerkzaamheden, die door Hinko Van Geelen geleid wordt, de stappen naar een homogenere Europese verkeersveiligheidsaanpak bij wegwerkzaamheden en bespreekt in het bijzonder de Europese projecten BRoWSER & ASAP, terwijl Colette Grégoire in sessie 15 | Grondbehandeling met kalk en/of hydraulische bindmiddelen, die door Frank Theys geleid wordt, toelichting geeft bij de meting van het gehalte aan organische stoffen en de kleicomponent van grond en andere materialen.

Om 15.30 uur staat duurzaamheid centraal in sessie 16 | Asfalt voor de toekomst, die Ann Vanelstraete en Stefan Vansteenkiste samen leiden. Deze laatste maakt de stand van zaken op voor asfalt bij verlaagde temperatuur, en geeft de toekomstperspectieven ervan aan. Ben Duerinckx rapporteert over de ringanalyse van dichtheidsmeters en Tine Tanghe beschrijft de statische druksterkteproef op asfalt voor containerterminals.

In de door Carl van Geem gecoördineerde sessie 17 | Beheer van een wegenpatrimonium: kwaliteit en financiering spreekt Olivier Van Damme over de evaluatie van herinrichtingsprojecten voor weginfrastructuur, terwijl de door Hinko van Geelen gecoördineerde sessie 18 | Bouwplaatsen en goederenvervoer van start gaat.

Op de laatste dag van het Congres leiden An Volckaert en Olivier Van Damme samen sessie 19 | Gebruik van natuursteen in de open ruimte, die door Sylvie Smets werd gecoördineerd. Hierin presenteert Sylvie trouwens de lang verwachte nieuwe OCW-handleiding voor natuursteenverhardingen, die de deelnemers in elektronische vorm (USB-stick) op onze stand kunnen verkrijgen.

Op hetzelfde tijdstip weidt Audrey Van der Wielen in de door Carl van Geem gecoördineerde sessie 20 |Beheer van een wegenpatrimonium: wegmetingen en databeheer uit over de ontwikkeling van de georadartechniek voor het inspecteren van wegen.

Tegelijk opent Luc De Bock sessie 21 | Duurzame wegen – Geluid, waarin Anneleen Bergiers en Luc Goubert het na elkaar of samen hebben over onderwerpen zoals een update van het vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad, de pilotstudie over geluidreducerende dunne deklagen in Antwerpen en de resultaten van de projecten PERSUADE en ROSANNE.

Beleef het Belgische Wegencongres en ons rijk gevulde programma virtueel door ons te volgen op onze LinkedIn-bedrijfspagina.