Keuze van de verharding

Toepassingsgebied: parkeerterrein

Voor ontwerpers uit zowel de private (adviesbureaus, architecten) als de publieke sector (technische diensten van gemeenten, provincies en gewesten) die ontwerpen moeten opmaken voor nieuwe wegen of voor onderhouds-, renovatie- en aanpassingswerkzaamheden aan bestaande infrastructuur, is de juiste keuze van de opbouw van de constructie en de lagen waaruit zij wordt samengesteld van fundamenteel belang.

Hoewel het in hoofdzaak om wegconstructies gaat, omvat het toepassingsgebied ook veel aanverwante constructies zoals verhardingen van vliegveldbanen, van parkeerterreinen (ook parkeerdaken), op bruggen, van opslagplaatsen, van voetpaden en fietspaden, van tramwegen en van sommige sportterreinen.

Voor de keuze wordt vanzelfsprekend uitgegaan van de prestaties van de verschillende verhardingen. Daarnaast spelen echter ook tal van andere factoren een rol – zoals het verkeer, het klimaat, de veiligheid en het comfort, het milieu, de soort en toestand van de bestaande verharding, het toepassingsgebied, de uitvoeringsperiode en -termijn, en de kosten.

In de standaardbestekken vindt de ontwerper (of beslisser) onder meer de technische kenmerken van producten, maar weinig aanwijzingen voor de te maken keuzen. Het is dan ook zaak hem te helpen met kennis van zaken te kiezen uit de vele verhardingen in de standaardbestekken.

Wij verwijzen hiervoor naar de volgende OCW-handleidingen:

Bij toepassing van gekleurde asfaltverhardingen verdienen specifieke aspecten (mengselontwerp, bereiding, verwerking) bijzondere aandacht. Op deze aandachtspunten wordt dieper ingegaan in OCW-dossier 17 Gekleurde asfaltmengsels – Praktische aanbevelingen voor de materiaalkeuze, het ontwerp en de verwerking – Objectieve bepaling van de kleur.

Contact: