Articles in Taxonomy

Totaalbeoordeling van gemeentelijke wegennetten – Methodiek, opleiding en begeleiding!

Voor beheerders van zowel gemeentewegen in een stedelijke of landelijke omgeving als van wegen op haventerreinen, vliegvelden, enz. zijn regelmatige beoordeling en eerste analyse van de algemene staat van hun wegennet (aanpak op netwerkniveau) geen eenvoudige opgaven.
Onze enquêtes hebben uitgewezen dat heel wat wegbeheerders dan ook werkelijk nood hebben aan een onderbouwde, toegankelijke, geloofwaardige en duurzame methode voor een totaalbeoordeling van hun wegennet.

Bijeenkomst van grondradargebruikers uit Frankrijk en Wallonië in het OCW

In Frankrijk gebruiken verschillende afdelingen van de onderzoekscentra CEREMA en IFSTTAR grondradartechniek voor de inspectie van bruggen en wegen. Tweemaal per jaar komen deze Franse gebruikers samen, om ervaringen uit te wisselen en vergelijkende metingen uit te voeren. Sinds enkele jaren nemen ook de Service public de Wallonie (SPW) en het OCW hieraan deel. De SPW past deze niet-destructieve techniek voornamelijk op bruggen toe, het OCW op wegen.

Van 29 tot 31 maart 2016 coördineerde het OCW een dergelijke bijeenkomst in zijn vestigingen te Sterrebeek en Waver. Het twintigtal deelnemers vertegenwoordigde een ruim gamma van gecommercialiseerde antennes – van 200 MHz tot 2,6 GHz en zelfs twee prototypes.

ViaBEL – Software voor wegbeheer

ViaBEL-software is een eenvoudige tool voor het beheer van voornamelijk gemeente- of gelijksoortige wegennetten, die steunt op (twee)jaarlijkse visuele weginspecties. De software is verbonden met een database die het wegennet in (deel)wegvakken opdeelt en voor elk niveau heel wat informatie kan bevatten. De berekeningsresultaten kunnen in diverse vormen (diagram, tabel, kaart), op netniveau of per (deel)wegvak, volgens parameter (kosten, kwaliteit) of voor verschillende strategieën naast elkaar worden voorgesteld. ViaBEL is een hulpmiddel om een objectieve, kosteneffectieve strategie en planning voor preventief en curatief onderhoud op middellange termijn (drie tot tien jaar) uit te werken, waarbij rekening wordt gehouden met de verwachtingen van de betrokken actoren. De leidraad is “Beter voorkomen dan genezen”.

Contact: 

Handleiding voor het leggen van riolen en collectoren - OCW Aanbevelingen A 76/06

|

Kerntaken (1)

>>

De handleiding is direct bestemd voor aannemers die in de aanbrenging van rioolstelsels gespecialiseerd zijn, voor adviesbureaus en voor andere industriële spelers (leveranciers van materieel, enz.), en indirect voor (publieke of private) opdrachtgevers. Zij beperkt zich weliswaar tot sleuftechnieken, maar legt bijzondere nadruk op praktijkgerichte technische aanbevelingen voor de verschillende fasen in de uitvoering van een rioleringsproject: niet alleen het leggen van de buizen zelf, maar ook het vooronderzoek, het grondverzet en de kwaliteitscontrole. Zij houdt ook rekening met de – onder meer terminologische – wijzigingen die voortvloeien uit de invoering van de Europese norm NBN EN 1610, waaraan de publieke opdrachtgevers zich moeten houden.

Visuele inspectie en codering van buitenriolering volgens NBN EN 13508-2

De NBN EN 13508-2:2003 specificeert een coderingssysteem voor de omschrijving van de toestand waarin drainagesystemen, riolen en riool- en inspectieputten bij inwendig visueel onderzoek zijn aangetroffen. Met dit coderingssysteem kan alle informatie over het riool (hoofdcodes A** en C**) en het visuele onderzoek (hoofdcodes B** en D**) gedetailleerd worden vastgelegd.

Pagina's